درب اتوماتیک استوپی

image

برای ورودی های با عرض کم می باشد لت ها به هر دو طرف قابل باز شدن است. اینگونه درب ها با عملگرد ساده روان و با قیمت مناسب قابل اجراست.